Общи условия


BARTER4E.COM е уебсайт с платформа за бартери, търгове и реклама (BARTER4E.COM), която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. BARTER4E.COM е собственост на „БАРТЕР-БГ“ ООД, ЕИК 205142906, , със седалище и адрес на управление: с. Долни Богров, П.К.1855, ул. „24-та“ № 22, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата BARTER4E.COM. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт. 
1. Дефиниции 
Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение: 
“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.barter4e.com. 
“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.barter4e.com. 
“BARTER4E.COM” – платформа за бартери и реклама, достъпна за потребителите на уебсайтаза публикуване на онлайн бартери, собственост на Администратора. 
“Администратор” – BARTER4E.COM 
“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта. 
“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта. 
“Услуги” - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.barter4e.com. 
“Бартер” – създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.)насъобщение за продажба, замяна или покупка на продукт или услуга. 
“Частен бартер” – е безплатен бартер на физическо лице. 
“Любим бартер” – e бартер, който е определен от потребителя в тази категория и който потребителят иска да следи. 
„Търг” -създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) на съобщение за продажба на продукт или услуга, за което купувачите наддават чрез определени стъпки за наддаване. 
“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на бартери, търсене и предлагане в платформата BARTER4E.COM. 
“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни бартери, които потребител може да публикува в BARTER4E.COM. 
2. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата BARTER4E.COM. 
2.1. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път платформата BARTER4E.COM или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му. 
2.2. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата BARTER4E.COM се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ. 
3. Услугите в платформата BARTER4E.COM са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия. 
3.1. Администраторът управлява и контролира уебсайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони. 
3.2. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ. 
3.3. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и/или съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях. 
3.4. Достъпът до услугите в платформата BARTER4E.COM не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост. 
4. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта. 
4.1. Услугите в платформата BARTER4E.COM, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните: 
(а) да разглеждат съдържанието на бартеритеи търговете; 
(б) да публикуват бартери и/или търгове за предлагани от тях стоки и услуги; 
(в) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен 
(г) да използват платени услуги за реклама, промотиране на бартери, търгове и закупуване на допълнителни позиции от бартери и търгове; 
4.2. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време. 
5. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство. 
5.1. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице. 
5.2. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата BARTER4E.COM и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата BARTER4E.COM, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора. 
5.3. Бартери или търговев рамките на Лимита се публикуват безплатно. Бартери или търгове, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции. 
5.3.1. Максималният брой безплатни бартери, които може да публикува един потребител е 5(пет).Всички бартери над тази бройка се регистрират като допълнителен бартер, за който се изисква изпращането на SMS известие. 
5.3.2. В случай, че потребител иска негов бартер да излиза приоритетно, следва да изпрати SMS съобщение, в което да посочи номер на обява. Тези бартери ще се посочват приоритетно и са с период на валидност 30дни. 
5.4. Използването на платформата BARTER4E.COM изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение. 
6. Публикуването на бартери и търгове е достъпно за регистрирани в платформата BARTER4E.COM потребители. 
6.1. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в BARTER4E.COM и посочване на мобилен номер за верификация . 
6.2. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез SMS, изпратен на регистрирания от Потребителя мобилен номер. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер за повече от един потребителски профил. Ако един и същ мобилен номер е посочен в два и повече различни профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Потребителя профил, а другите остават блокирани. 
6.3. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. 
6.4. Платените бартери и търгове на Потребителя се архивират в профила му след изтичането на 30 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези бартери и търгове не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок. 
6.5. Срокът на активност на безплатен бартер в платформата BARTER4E.COM, преди подновяването му от потребителя или архивирането му, е максимум 30 дни след датата на публикуването му. Този срок може да бъде намален чрез преместването му на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането му в платформата. Възможна и допустима е и промяна на датата на публикуване на безплатен бартер с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи. 
6.6. Във всички случаи, в които възникне проблем с бартер на потребител (технически, неправилна категория, статус на бартер или друг), същият следва да се свърже с администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с бартертa. 
Бартери 
7. За да публикува бартер, Потребителят трябва да изпълни следните условия: 
7.1. Да посочи заглавие на бартерта. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на бартер. 
7.2. Да посочи подробна информация, цена и/или условия за предлагания артикул. Когато бартертът е за повече от един артикул, в описанието на бартерта задължително се посочва дали цената се отнася за един или за всички артикули общо. Цената сепосочва като фиксирана сума в лева. 
7.3. Да не публикува бартери, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в бартера. 
7.4. Да избере най-подходящата категория за бартер. Администраторът може да върне за редакция бартер, който е определен в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. 
7.5. Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция бартер, в който посоченото местоположение е неправилно. 
7.6. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Частните бартери задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите бартери, ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в бартерта тези данни и съдържание. 
7.7. Да напише бартера на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако бартера е на български език (кирилица) и алтернативно е преведен и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули. 
7.8. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за бартери. 
7.9. Да не публикува дублиращи се бартери. За “дублиращи” се смятат бартери с еднакви или сходни описания, заглавия, снимки. 
7.10. Да публикува в различни бартери от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща категория бартер. 
7.11. Да не публикува бартери с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност. 
7.12. Да не публикува бартери, рекламирани в платформата BARTER4E.COM чрез способи, различни от предлаганите от Администратора. 
7.13. Да не публикува бартери за услуги за групово пазаруване от международни сайтове. 
7.14. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в бартера. 
7.15. Да не публикува бартери единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули. 
7.16. Да не публикува бартери за артикули, които по една или друга причина попадат под законово ограничение и за тях се изисква допълнително разрешение за тяхната търговия. 
7.17. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин. 
7.18. При публикуване на бартер в категория “Електроника” потребителят е длъжен да посочи един артикул/една услуга на определена цена или комплект от няколко артикула от една и съща подкатегория. Цената на комплекта от артикули, посочен в бартера, трябва да е за целия комплект. В случай, че в бартера се предлагат няколко артикула, те трябва да отговарят на едно от следните изисквания: 
1. да бъдат от една и съща подкатегория 
2. всички артикули, които не се предлагат в комплект, да са на една и съща цена 
7.19. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях бартери. Редактирането на бартера е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в бартера артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикуван бартер продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, е нарушение на това условие и ще се счита за нов бартер. 
Търгове 
8. За да публикува търг, Потребителят трябва да изпълни следните условия: 
8.1. Да посочи заглавие на търга. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на търг. 
8.2. Да предостави подробна информация за продавания артикул/услуга, както и да посочи начална цена и дата, от която започва търа. Не може да се продават различни артикули в един търг. Когато търгът е за повече от един артикул, то задължително потребителят създава отделни търгове за всеки един различен артикул. Цената се посочва като фиксирана сума в лева. 
8.3 Да посочи видът търг, а именно: 
А) отворен търг - достъпен и видим от всички потребители на платформата; 
Б) затоврен търг - достъпен само за поканени от Продавача потребители. 
8.4 Да определи срок на търга. Всеки търг може да бъде с продължителност от един (1) ден до един (1) месец. Взависимост от срока на продължителност на търга се определя и цената на посочения в чл.8.6 SMS за регистрация 
* до 2 дни – 1,00 лев 
* до 7 дни – 2,00 лева 
* над 7 дни – 5,00 лева 
8.5 Да определи стойността на стъпката при наддаване. Същата представлява минимално допустимата цена за следващо наддаване. Веднъж определена, стъпката остава фиксирана през целия период на провеждане на търга и е видима от всички участници. 
8.5.1 Да определи минимална цена при която продавачът е съгласен да продаде предлагания артикул, и тази стойност остава непроменена за целия период, през който търгът е активен. 
8.6 Регистрирането на търга става чрез изпращането на SMS. Цената на един SMS за регистрация на търг зависи от срокът, през който търгът ще бъде активен (виж чл. 8.4). С регистрирането на търга продавачът дава съгласие, че ще продаде продукта при достигната минимална цена. 
8.6. Да не публикува търгове, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в търга. 
8.7. Да избере най-подходящата категория за търг. Администраторът може да върне за редакция търг, който е определен в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. 
8.8. Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция търг, в който посоченото местоположение е неправилно. 
8.9. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Частните търгове задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите търгове, ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в търга тези данни и съдържание. 
8.10. Да напише търга на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако бартера е на български език (кирилица) и алтернативно е преведен и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули. 
8.11. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за търгове. 
8.12. Да не публикува дублиращи се търгове. За “дублиращи” се смятат търгове с еднакви или сходни описания, заглавия, снимки. 
8.13. Да публикува в различни търговеот различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща категория търгове. 
8.14. Да не публикува търговес посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност. 
8.15. Да не публикува търгове, рекламирани в платформата BARTER4E.COM чрез способи, различни от предлаганите от Администратора. 
8.16. Да не публикува търговеза услуги за групово пазаруване от международни сайтове. 
8.17. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в търга. 
8.18. Да не публикува търговеединствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули. 
8.19. Да не публикува търговеза артикули, които по една или друга причина попадат под законово ограничение и за тях се изисква допълнително разрешение за тяхната търговия. 
8.20. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин. 
8.21. При публикуване на търг в категория “Електроника” потребителят е длъжен да посочи един артикул/една услуга на определена цена или комплект от няколко артикула от една и съща подкатегория. Цената на комплекта от артикули, посочен в търга, трябва да е за целия комплект. В случай, че в търга се предлагат няколко артикула, те трябва да отговарят на едно от следните изисквания: 
А) да бъдат от една и съща подкатегория; 
Б) всички артикули, които не се предлагат в комплект, да са на една и съща цена. 
8.22. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях търгове. Редактирането на търга е възможно и допустимо само по отношение характеристиките на публикуваните в търга артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикуван търг продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, е нарушение на това условие и ще се счита за нов бартер. Не се допуска редактиране на началната цена на вече запоянат търг, както и не се допуска промяна на стъпката за наддаване. 
Процедура при спор между страните 
9. При възникване на проблеми с даден търг или бартер потребителят има право да започне процедура за разрещаване на спор, като първо сигнализира администратора с информацията описана в чл.11.2. 
9.1 След предоставяне на информацията в чл.11.2 Администраторът предоставя на другата страна срок за отговор, който не може да бъде по-дълъг от три (3) дни, за представяне на насрещни аргументи и обяснения. Ако другата страна не отговори, спорът може да се реши в полза на потребителят, инициирал процедурата за разрешаване на спора. 
9.2 След събиране на обясненията и на двете страни Администраторът взима решение по спора. 
9.3 Ако се установи виновна страна, то тя може да търпи санкции от администратора, като например временна или постоянна забрана за достъп до сайта. Ако виновната страна е купувач по даден търг, то на продавача ще бъде възстановена цената на заплатения от него SMS за регистрация на търга. 
10. Допълнителна информация. 
10.1. Рекламирането на бартеритеи търгове се осъществява чрез показването им на заглавната страница на платформата BARTER4E.COMили най-горе, в списъка за съответната категория на ротационен принцип. Рекламирането на „VIP бартер"се извършва чрез покупка на промо-опции с парична равностойност. 
10.2. Плащането на промо-опции може да се извърши чрезизпращане на SMS съобщение от потребителя, в който се посочва номера на обявата. 
10.3.Потребителят може чрез SMS да закупи промо опция за „VIP бартер" за сумата от максимум 24 лв. с ДДС за тримесеца от един телефонен номер. Периода започва да тече от деня на първото плащане чрез SMS. Ако Потребителят надвиши тази сума за посочения период, то тя ще бъде таксувана от мобилния оператор, но Администраторът няма да предостави услуга срещу нея. SMS опцията не е налична, ако Потребителят е имал закупен пакет с бартери или бартер със статус "Бизнес". 
10.4. Ползването на услуга „Промо-опция” към конкретен бартер от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и след като получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че промо-опцията за бартерта е активирана. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на промо-опции ще активира промотирането на съответния бартер веднага. Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на бартерта, който иска да рекламира. 
10.5. Администраторът издава фактури за сумите, които потребителите са платили за зареждане профилите си, с изключние на плащанията, направени чрез SMS. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си в секция „Настройки“→„Данни за фактура“. Потребителят трябва да поиска фактура в 5 дневен срок от датата на плащането, в случай, че такава не е издадена автоматично от системата. Това може да се извърши чрез изпълнението на следните стъпки в секция „Плащания за фактури“: избира и маркира плащанията, за които желае издаване на фактура, попълва съответните данни и изпраща за изпълнение с бутона „Издаване на електронна фактура“. С въвеждане на данни за фактура, Потребителят ще получава фактури за всички направени от него последващи плащания. 
10.6. Връщането на суми на Потребителя се извършва от Администратора в 14-дневен срок от датата на получаване на подписания формуляр. Подлежащите на връщане суми се превеждат по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за възстановяване на суми. 
10.7. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора, с изключение на случаите, описани по-долу. 
10.8. Във всички случаи, в които поема риска да публикува бартер в нарушение на ОУ или политиката за поверителност, Потребителят е единствено отговорен и понася за своя сметка последиците от това свое решение. В тези случаи, Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за активирани промо- опции по бартери, които впоследствие сасвалени от Администратора заради нарушение на ОУ. Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за промотирана бартер, която е била архивирана/деактивирана или изтрита от самия Потребител или е свалена от Администратора след сигнал на потребител, че бартерта вече не е валиден/актуален. Ако по някаква причина потребителят е получил възстановени точки в профила си, те имат срок на валидност 90 дни от датата на получаване. 
10.9. В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя. 
10.10. Потребителят не може да претендира възстановяване на предплатени суми за активирани промо-опции за бартери, във всички случаи, когато профилът му е блокиран и бартерите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на платформата BARTER4E.COM, които са в нарушение на ОУ и приложенията към него. 
11. Права и задължения на Потребителя 
11.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата BARTER4E.COM в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност. 
11.2 Потребителят има право да сигнализира на Администратова в случаи на нарушени негови права от насрещната страна по публикуван в сайта бартер или търг. За целта, потребителите се насърчават да предоставят подробна информация (включително и доказателства като кореспонденция или “screenshots”) относно това как насрещната страна по даден бартер или търг не изпълнява задълженията си по продажбата или замяната на публикуваната стока. 
11.3. Потребителят се задължава: 
(1) Да осъществява достъп до услугите в платформата BARTER4E.COM чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност. 
(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата BARTER4E.COM, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители,технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта, включително от версиите за мобилни приложения. 
(3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора. 
(4) Да публикува бартери и търгове, които отговарят на изискванията на ОУи не нарушават разпоредби на действащото законодателство. 
(5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото. 
(6) Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица. 
(7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата BARTER4E.COM от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия. 
(8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора. 
(9) Да пази в тайна мейл адреса и паролата за достъп в платформата BARTER4E.COM, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица. 
(10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата BARTER4E.COM чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби. 
(11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "BARTER4E.COM" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 15отОУ. 
11.4. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му бартери и търгове, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата BARTER4E.COM. 
11.5Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на бартери или търгове. 
12. Права и задължения на Администраторът. 
12.1. Администраторът има право: 
(1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани бартери или търгове, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес. 
(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови бартери или търгове, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни или може да навреди на репутацията на платформата BARTER4E.COM (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата BARTER4E.COM. 
(3) Да премахва без предупреждение промо-бартери, които са публикувани в нарушение на правилата. 
(4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора. 
(5) Да променя по собствена преценка категорията на всеки бартер или търг, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негов бартер може да бъде преместен без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответния бартер. 
(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните бартери и да ги размества във връзка с последователността на появата им на платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. 
(7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. 
12.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата BARTER4E.COM, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица. 
12.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за: 
(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата BARTER4E.COM и трети лица. 
(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите. 
(3) Каквито и да е публикации в платформата BARTER4E.COM или извън нея, които не са създадени от самия Администратор. 
(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата BARTER4E.COM. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ. 
12.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за: 
(1) Бартерите/търговете и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата BARTER4E.COM и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи. 
(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен; 
(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание. 
12.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в платформата BARTER4E.COM и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите. 
13. Администриране и защита на лични данни. 
13.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата BARTER4E.COM, се предоставя възможност на потребителятда даде своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата BARTER4E.COM, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Декларация за поверителност. В случай, че потребителят не е съгласен с ОУ или не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани, съгласно политиката за защита на личните данни, той не следва да изпозлва услугите на BARTER4E.COM. 
13.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията наРегламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г.на Европейския парламент и на Съвета,Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право. 
13.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са важни или необходими (например промени или технически повреди в работата на платформата BARTER4E.COM) във връзка с услугите, предоставяни от него. Информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития и др.потребителят може да получава от Администратора на електронния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира бартерите си, само чрез изирчно негово съгласие. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“. 
13.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в бартерите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с платформата BARTER4E.COM. 
14. Жалби и претенции. 
14.1. В случаите, когато услуги в платформата BARTER4E.COM не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на бартери или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност. 
14.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания. 
14.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация. 
14.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата. 
14.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата BARTER4E.COM. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт. 
14.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС . 
14.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата BARTER4E.COM, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд. 
15. Авторски права и отговорности. 
15.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. 
15.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта. 
15.3. Потребителят е длъжен да не публикува съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба). 
15.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат чрез формата за контакт с Администратора. 
15.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез бартери или друго потребителско съдържание в платформата BARTER4E.COM или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително. 
15.6. Администраторът има право да премахва бартери и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица. 
16. Промени в ОУ. 
16.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта. 
16.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата BARTER4E.COM. Всяко използване на платформата BARTER4E.COM по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ. 
16.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата BARTER4E.COM по какъвто и да е начин.


Общи условия във формат за сваляне.